4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ  :หลักสูตร “การบริหารข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ” (Cross Functional Management )

 

ช่วยตอบโจทย์ปัญหา การขาดประสิทธิภาพของพนักงานในการประสานงาน  การทำงานเป็นทีม  การดำเนินการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย  เกิดจาก  การไม่เข้าใจในกระบวนการทำงาน  การขาดเป้าหมายที่ชัดเจนของการทำงาน  การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น    การไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างผู้ร่วมงาน  การไม่มีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรเกิดอาการติดขัด /ชะงัก/สะดุด  ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้   ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside  Development) ตามหลักการวิเคราะห์บุคคลจากบุคลิกภาพ(Personal Analysis) ซึ่งช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้(Learning) ในการรู้จัก เข้าใจตนเองและเข้าใจถึงความต้องการผู้อื่น ซึ่งแต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างกัน  การปรับทัศนคติ (Attitude) แนวคิด ในการประสานงาน   การเสริมสร้างภาวะผู้นำในตนเอง ( Self- Leadership ) เพื่อพร้อมรับการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ (Change  Management ) ก่อให้เกิดเทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจนำองค์กรสู่ความสำเร็จ    ได้งานที่มีประสิทธิผล และคน(บุคลากร)ก็มีความสุข ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของทุกองค์กร

            หลักสูตรนี้ต้องการสร้างประสิทธิภาพของพนักงานในการประสานงาน  การทำงานเป็นทีม ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากภายในตัวของพนักงานเองด้วย การเรียนรู้   เข้าใจ  และยอมรับการปรับ  การปรับทัศนคติ  เสริมสร้างคุณลักษณะ พฤติกรรมภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตนเอง  อันจะนำมาซึ่งผลการบริหารข้ามสายงานที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ความรู้ ความเข้าใจ  บทบาท และ ความจำเป็น ของ การทำงานข้ามสายงาน 

2.หลักการแนวคิด ทางจิตวิทยา ในการสร้างให้เกิดการร่วมมือร่วมใจทำงานในทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน

3.หลักการแนวคิด ทางจิตวิทยา ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลักการทำงานที่มีประสิทธิผล..คนเป็นสุข

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม

            ผู้บริหาร  ผู้จัดการแผนก  หัวหน้างาน  และ ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง

วิธีการสัมมนา  บรรยาย   Workshop   Role play  VDO  พร้อมกรณีศึกษา  ตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้  ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลาย (Play & Learn)

…………………………………………………………………………………………

ดร. วันทนา ปทุมอนันต์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

สถานที่ : โรงแรมอะไรซ์ ( Arize Hotel ) ซอยสุขุมวิท 62 ( BTS พร้อมพงษ์ )
ราคารวมเอกสารการอบรม, อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ

 

 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัคร

ใบสมัครอบรม
Visitors: 2,518